Hợp đồng đại lý

Tải hợp đồng, tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
TÊN MIỀN
& KHÔNG GIAN LƯU TRỮ WEBSITE
VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

Số : ......./CX-DLVN/HĐKT

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ Thông tư Số: 09/2008/TT-BTTT ; Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT và các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
 • Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , Chúng tôi gồm có :

Bên A: …………………………………………………………

CMND:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………………..

Điện thoại:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

Bên B: Công ty TNHH tin học thiết bị văn phòng HẠ LONG

Đại diện là:

Ông Phạm Quốc Đạt - Chức vụ: P.Giám Đốc

Địa chỉ:

143 – 145 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận

Mã số thuế:

0306232600

Số tài khoản:

72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

Điện thoại:

028 351 789 78

Fax:

028 3517 2226

Email:

choixanh@choixanh.net

Server Support:

http://support.choixanh.net/

- Bên A có nhu cầu kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền, thuê hosting, thuê server và các dịch vụ kèm theo.
- Bên B là công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học viễn thông, dịch vụ đăng ký tên miền, cho thuê không gian lưu trữ website (gọi tắt là dịch vụ hosting), cho thuê server và các dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo.

ĐIỀU I : QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM BÊN A

1.1. Được yêu cầu Bên B hướng dẫn các thông tin, thủ tục giấy tờ các điều kiện cơ bản liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

1.2. Được chủ động xây dựng các phương thức tiếp thị khách hàng. Được đàm phán và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng của Bên A.

1.3. Được Bên B hỗ trợ chuyển các dịch vụ trước đây đăng ký lẻ vào đại lý Bên A hoặc Bên A muốn chuyển dịch vụ qua lại giữa hai đại lý. Bên B chỉ hỗ trợ với điều kiện Bên A phải sử dụng tài khoản trên 5.000.000VNĐ kể từ ngày ký hợp đồng.

1.4. Được Bên B hỗ trợ miễn phí:

 • 01 Hosting Pro, gói hosting này gắn liền với tên web đại lý với định dạng địa chỉ là hostingdemo.[ten web đại lý]
 • 01 Email Server với định dạng địa chỉ email [tên]@emaildemo.[ten web đại lý]
 • 05 Gói host Pro để demo cho khách hàng, 05 gói host này gắn liền với tên web của đại lý với với định dạng địa chỉ là demo[n].[ten web đại lý]

1.5. Được hưởng hoa hồng theo mức hoa hồng và/hoặc chế độ bán hàng giá gốc được bên B công bố:

 • Đại lý thiết kế : Mỗi website được bên B bán với giá 700.000 VND / website
 • Đại lý hosting : Hoa hồng 50% giá bán hosting được công bố tại http://hostingdoanhnghiep.com
 • Duy trì dịch vụ thiết kế web : Hoa hồng 50% giá bán hosting duy trì được công bố tại http://hosting.choixanh.net
 • Đại lý tên miền : Giá bán gốc được công bố tại http://hosting.choixanh.net/ten-mien.html
 • Trường hợp các dịch vụ theo yêu cầu, bên B sẽ có báo giá gốc bằng văn bản cho bên A.

1.6. Có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng gia hạn khi dịch vụ gần hết hạn để hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác do quản lý lỏng lẻo gây ra.

1.7. Đảm bảo tính hợp pháp và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các website đăng ký.

1.8. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về quản lý, bảo mật mật khẩu quản lý tên miền và website đã đăng ký. Trực tiếp theo dõi, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Bên B.

1.9. Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các quy định khác cuả pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý trước mọi hành vi hoạt động của nhân viên Bên A, quản lý trong hoạt động giới thiệu dịch vụ của Bên A.

1.10. Đối với những công việc khách hàng yêu cầu mà Bên A không đáp ứng được phải thông báo cho Bên B biết để được hỗ trợ. Không được nhân danh Bên B hoặc đại diện của Bên B trong quá trình phối hợp cung cấp dịch vụ tên miền, hosting hoặc thực hiện các công việc khác.

1.11. Quản lý đầy đủ hồ sơ và thông tin chủ thể:

- Có trách nhiệm trong việc quản lý, cập nhật thông tin chủ thể khi chủ thể thay đổi như email, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, gửi giấy tờ thay đổi đến Bên B để Bên B cập nhật lại thông tin.

- Nộp bản khai đăng ký tên miền .VN đầy đủ đến Bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Thông báo để Bên B gửi giấy chứng nhận tên miền .VN cho Bên A. Trong trường hợp Bên A không gửi đầy đủ bản khai đăng ký, Bên B có quyền từ chối cung cấp giấy chứng nhận mà bên A phải tự liên hệ với VNNIC để nhận.

1.12. Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế và cung cấp thông tin cho khách hàng nắm về trách nhiệm người sử dụng tên miền quốc tế trên trang www.thongbaotenmien.vn

1.13. Sau khi nhận được các thông tin tài khoản của domain, hosting và tài khoản quản lý website (username, password) thì Bên A phải thay đổi ngay lập tức thông tin mới nhận thành thông tin của người sử dụng. Sau khi Bên A đã thay đổi thông tin, Bên B sẽ không chịu trách nhiệm việc mất domain trong trường hợp người sử dụng để lộ thông tin username và password quản lý do vô tình hay cố ý. Trong trường hợp người sử dụng bị mất thông tin Usename và Password thì Bên A phải báo ngay cho Bên B biết để Bên B có thể giúp đỡ lấy lại Username và Password cho người sử dụng.

1.14. Tuân theo các Qui định sử dụng tại địa chỉ liên kết http://www.daily.choixanh.net/dieu-khoan-su-dung.html

ĐIỀU II : QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM BÊN B

2.1. Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ tên miền, lưu trữ website trên máy chủ cung cấp cho bên A.

2.2. Tiếp tục lưu trữ các website trên máy chủ và duy trì tên miền cho bên A đến khi hết hạn lưu trữ website trên máy chủ và hết hạn duy trì tên miền.

2.3. Hỗ trợ bên A trong công tác đăng ký lại tên miền và lưu trữ website trên máy chủ đã đăng ký khi hết hạn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

2.4. Bàn giao toàn bộ quyền quản lý các tên miền do bên A đăng ký thông qua công cụ được cung cấp cho bên A.

2.5. Bên B có quyền can thiệp trực tiếp đến khách hàng cuối của Bên A trong các trường hợp:

 • Khách hàng yêu cầu chỉ định làm việc trực tiếp với Bên B.
 • Bên A hỗ trợ khách hàng không tốt theo đúng trách nhiệm đã nêu trong hợp đồng.
 • Bên A vi phạm các quy định của pháp luật.

2.6. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như Bên A không thực hiện các quy định, quy trình làm việc do Bên B cung cấp hay các văn bản pháp quy của các cơ quan chức năng.

ĐIỀU III: HÌNH THỨC THANH TOÁN & THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

3.1. Bên A đã từng sử dụng dịch vụ của bên B, tối thiểu có 5 website đang hoạt động.

 • Đại lý thiết kế web: Bên B cung cấp 1 tài khoản đại lý cho bên A, bên A vào tự cấu hình gói hosting cho khách hàng của mình, thanh toán dịch vụ cho bên B tại thời điểm khai báo website, số tiền 700.000 VND / Web.
 • Đại lý hosting: Bên B cung cấp 1 tài khoản đại lý cho bên A, bên A vào tự cấu hình gói hosting cho khách hàng của mình, trong vòng 2 ngày thanh toán cho bên B.
 • Tên miền: Hỗ trợ bên A đăng ký tên miền theo giá gốc công bố tại http://www.hosting.choixanh.net/ten-mien.html.

3.2 Thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản. Đơn vị tiền tệ sử dụng thanh toán là tiền Việt Nam đồng (VNĐ). Mọi chi phí liên quan đến cước phí chuyển khoản, Bên A chịu trách nhiệm thanh toán. Bên B nhận đúng số tiền theo hợp đồng đã ký.

3.3. Các trường hợp hoàn lại phí:

 • Đại lý thiết kế web: Không hoàn lại phí.
 • Đại lý hosting: Trong phạm vi 48h (2 ngày làm việc) kể từ khi đăng ký tạo Account Hosting, Bên A có thể xóa Account Hosting này. Sau 2 ngày làm việc, nếu không thanh toán thì tài khoản hosting sẽ bị xóa.
 • Đăng ký tên miền: Trường hợp không kích hoạt tên miền quốc gia Việt Nam trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký.

3.4. Giá các dịch vụ Bên A là giá chưa bao gồm VAT. Trong trường hợp Bên B thay đổi bảng giá, Bên B có trách nhiệm thông báo trước cho Bên A bằng văn bản hoặc email trước thời gian thay đổi hiệu lực ít nhất 3 ngày làm việc.

3.5. Bên B xuất hoá đơn cho bên A vào cuối tháng.

 • Xuất cho đại lý:
  • Dịch vụ hosting : Chi phí tăng thêm 10% so với giá bán đại lý
  • Dịch vụ thiết kế web không tốn phí
 • Xuất trực tiếp cho khách hàng, chi phí tăng thêm 30% so với giá trị hợp đồng.

3.6 Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng 1(một) năm kể từ ngày ký. Trường hợp muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng, hai bên sẽ phải ký lại hợp đồng mới.

ĐIỀU IV: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

4.1 Bên B sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ của Bên A trong các trường hợp sau:

4.1.1 Bên A vi phạm các điều khoản đã cam kết trong Hợp đồng.
4.1.2 Bên A dùng dịch vụ vào bất kì mục đích/ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
4.1.3 Bên A dùng dịch vụ vào bất kì mục đích/ hình thức nào vi phạm Qui định sử dụng tại địa chỉ liên kết http://www.daily.choixanh.net/dieu-khoan-su-dung.html
4.1.4 Bên A gởi yêu cầu tạm ngưng bằng văn bản cho bên B.

4.2. Trong trường hợp bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng, căn cứ vào tổng giá trị dịch vụ bên A đã sử dụng trước đó mà bên B quy định cách thức thanh toán đáo hạn hợp đồng như sau:
4.2.1 Tổng giá trị Bên A đăng ký nhỏ hơn hay bằng 5.000.000 VNĐ. Bên A có trách nhiệm thanh toán ngược lại phần hoa hồng đã nhận cho Bên B. Dịch vụ sẽ tính theo giá bán lẻ của Bên B.
4.2.2. Tổng giá trị Bên A đăng ký lớn hơn 5.000.000VNĐ. Bên A sẽ không phải hoàn lại hoa hồng đã nhận cho bên B. Bên B sẽ thanh toán cho Bên A phần dư còn lại trong tài khoản bên A.

4.3. Bên B sẽ hoàn phần tiền còn lại (ngoại trừ tên miền) mà bên A chưa sử dụng hết trong trường hợp không cung cấp dịch vụ vì Bên B ngưng hoạt động.

4.4. Đối với đại lý thiết kết web, bên A phải đảm bảo doanh số phát triển và duy trì khách hàng tối thiểu phải sử dụng 6 sản phẩm / quý, bao gồm phát triển mới và duy trì dịch vụ sử dụng hosting.

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Bên A tự nguyện làm đối tác đăng ký tên miền và lưu trữ website trên máy chủ cho nhà cung cấp là bên B.

5.2 Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010.

5.3 Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của ICCAN.

5.4. Hai bên cam kết thực hiện tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng.

5.5. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc tranh chấp, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất bằng văn bản, giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

5.6. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được cả hai bên bàn bạc thống nhất bằng văn bản.

5.7. Trong các trường hợp tranh chấp mà không hoà giải được, hai bên sẽ đưa ra Toà án Tp. HCM làm trọng tài kinh tế để giải quyết và mọi chi phí do bên thua kiện chịu.

5.8 Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bên A

PHẠM QUỐC ĐẠT

Đại diện bên B

Thiet ke web ChoiXanh.net